Sprekers

Hieronder vindt u de gezamenlijke sprekerspool van Refo500 en de Protestantse Kerk in Nederland. Voor het maken van een afspraak kunt u de sprekers direct benaderen via e-mail.

  


Wim Moehn

Dr. Wim Moehn is bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme vanwege de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Amsterdam. Daarnaast is hij als predikant verbonden aan de Hervormde wijkgemeente Centrum van de Protestantse gemeente te Hilversum.

Thema’s

 • Maarten Luther, met bijzondere aandacht voor zijn vertaling van de Bijbel en omgang met de Schrift
 • Johannes Calvijn, met bijzondere aandacht voor zijn prediking
 • Guido de Brès, auteur van o.a. de Nederlandse Geloofsbelijdenis
 • De Nederlandse Belijdenisgeschriften

Contact


Twan Geurts

Twan Geurts verzorgt lezingen over de Nederlandse paus Adrianus van Utrecht (1459-1523), over wie hij ook een biografie geschreven. Daarin spelen ook Luther en Erasmus een hoofdrol. Adrianus was de eerste paus die een antwoord probeerde te verzinnen op de ideeën van Luther en hij vroeg aan Erasmus hem te komen bijstaan in de eerste jaren van de Reformatie.

 

Contact


Henk Rusch

Henk Rusch is auteur van het boek Hervorming 2.0. Geloven in een onttoverde wereld. Het boek gaat onder andere in op de vraag van Bonhoeffer: Wat is de plaats van Christus de Heer in het niet-religieuze tijdperk? Het is een handreiking over hoe we in deze tijd over God kunnen spreken. De lezingen gaan ook over dit thema.

 

Contact


Ds. Margriet Gosker

Margriet Gosker is in de eerste plaats predikant, maar zij is ook voluit oecumenisch theoloog. Zij heeft zich sinds het verschijnen van het Limarapport over Doop, Eucharistie en Ambt in 1982 in het bijzonder beziggehouden met het ambt in de oecumenische discussie. Zij heeft hierover talrijke publicaties op haar naam staan. Zij promoveerde op dit onderwerp in het jaar 2000 summa cum laude. (Download de dissertatie.) Onder de rubriek Ambt vindt men haar belangrijkste publicaties over dit onderwerp. Tot haar aandachtsvelden behoort speciaal ook de strijd om de vrouw in het ambt.

 

Thema’s:

 • Luthers spiritualiteit
 • De Reformatie in Noord-Limburg e.o.
 • Reformatie en Oecumene

 

Contact

www.margrietgosker.com

 

 


Lammert Postma en Walter Lodewijk

Lammert Postma en Walter Lodewijk bieden een interactieve presentatie aan over Luther, Calvijn en de Reformatie. Lammert Postma is voormalig stads– en museumgids in Harderwijk en initiator van de presentatie, Walter Lodewijk is oud-museumdirecteur van het Stadsmuseum Harderwijk.

 

Thema

 • In de ban van Maarten Luther (1483-1546): een presentatie waarin nostalgie en zingeving vermengd worden

 

Contact


Corine Kistemaker en Tom Draisma

Corine Kistemaker en Tom Draisma zijn professionele verhalenvertellers met tal van verhalen voor “Lutherjaar 2017”.

 

Thema’s

 • Maarten Luther: pionier van de Reformatie. Vlak Menno Simons, aartsbisschop Oscar Romero, en Catharina Halkes en vele anderen ook niet uit.
 • Verzet tegen de overheid? Hoe gingen Maarten Luther, Thomas Müntzer, Guido de Brès, Herman Moded, Kaj Munk, Dietrich Bonhoeffer, Beijers Naude, en Desmond Tutu met die vraag om als het spande?
 • Vrouwen en reformatie. Katharina von Bora, de vrouw van Maarten Luther; Dorothee Sölle (van de “politieke theologie”); Catharina Halkes (feministisch theologe, “Eerste aartsmoeder” van Nederland); Marga Klompé (oecumenisch strijdster voor vrouwenrechten, vrede, en sociale rechtvaardigheid).
 • U kunt zelf ook onderwerpen en programma’s aanreiken die het onderwerp zijn van de verhalen.

 

Contact

Flyer


Frits de Ruyter de Wildt

Frits de Ruyter de Wildt is de 12e generatie directe nazaat van Nederlands grootste admiraal Michiel de Ruyter en voorzitter van de stichting ‘Michiel de Ruyter’

 

Thema’s

 • Anekdotische levensloop Michiel de Ruyter
 • Michiel de Ruyter en de Gouden Eeuw
 • Hoezo Crisis? We zitten in een Nieuwe Gouden Eeuw
 • Michiel de Ruyter afgebeeld: De meest geportretteerde persoon van de 17e eeuw
 • Thema’s naar keuze. Bijvoorbeeld: samenwerken, communicatie of HR in de 17e eeuw.
 • Op aanvraag, nadruk op: zeilvaart, gezondheidszorg, krijgskunde op zee.

 

Contact


Vereniging KERK en VREDE

Leden van de vereniging Kerk en Vrede, in het bijzonder van de Theologische Werkgroep, zijn beschikbaar om spreekbeurten te verzorgen over onderwerpen uit de traditie van Kerk en Vrede in relatie tot de theologie van de Reformatie. Precieze onderwerpen kunnen in overleg worden vastgesteld. Het secretariaat van Kerk en Vrede zorgt ervoor dat uw mail bij de juiste persoon terecht komt.

Vereniging KERK en VREDE
bezoekadres:
Joseph Haydnlaan 2a 3533 AE Utrecht
tel: 030 – 231 66 66
e-mail: secretariaat@kerkenvrede.nl
informatie: www.kerkenvrede.nl


Dr. Karel Blei

Dr. Karel Blei is de vroegere secretaris-generaal van de Nederlands Hervormde Kerk.

 

Thema’s

 • 500 jaar Reformatie: reden voor feest? Over de licht- en schaduwzijden van het protestantisme
 • Een/de paus als kerkleider: voor protestanten aanvaardbaar?
 • Oecumene: met welk doel?

 

Contact


Ingeborg Kriegsman

Ingeborg Kriegsman is schrijver en fotograaf. Haar lezingen gaan over Johannes Hus.

 

Contact

Website


Govert-Jan Bach

Govert Jan Bach is theoloog, pastoraal psycholoog en specialist in het leven en werk van Johann Sebastian Bach. Hij is tevens schrijver van enkele succesvolle luisterboeken. Zijn lezingen gaan over Luther en Bach

 

Contact


Dr. Arjan Plaisier

Dr. Arjan Plaisier is de voormalige scriba van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland.


Ds. Koos Sluiter

Ds. Koos Sluiter is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland en gespecialiseerd in de verhouding tussen geloof en kunst.

 

Thema

 • Geen Luther zonder Cranach: Lucas Cranach sr. en jr. nemen een unieke plaats in bij de beeldvorming van persoon en werk van Luther. In hun werk stileren ze zijn persoon en geven ze een theologische verbeelding van zijn leer.

 

Website

Contact


Dr. Ton van Eijk

Dr. A.H.C. (Ton) van Eijk is voormalig docent systematische theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht en oud-voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland.

Als uitgangspunt voor een lezing neemt dr. Van Eijk een artikel dat hij een jaar of tien geleden heeft gepubliceerd in Kerk en Theologie onder de titel ‘Het protestantisme moet blijven’. Daar zal een protestant niet van staan te kijken, maar dat een (rooms-)katholiek het zegt maakt het interessant.

 

Contact


Bernard Bos

Bernard Bos is voormalig docent beeldende vakken en culturele vorming.

 

Thema’s

 • Een avond met Luther, aan de hand van Bos’ getekend boek: De geur van braadworst (over het leven van Maarten Luther). Hoe dicht kun je bij het leven van de reformator komen? Door tekst en beeld probeert hij authentieke situaties weer te geven uit Luthers tijd.
 • Moderne Devotie: Bos verzorgt ook presentaties over de Moderne Devotie, met name rond het voormalig klooster St. Hiëronymus te Hulsbergen (Wapenveld) Dit in het kader van de huidige opleving van de Postmoderne Devotie.

 

Contact

Website


Dr. Dick Akerboom

Dr. Dick Akerboom was van 1981 tot 2006 universitair docent patristiek en geschiedenis van de theologie aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg.

Dr. Akerboom is gespecialiseerd in de veranderingsprocessen op de overgang van laat-middeleeuwse theologie en de theologie van de Reformatie, met name maar niet uitsluitend de Lutherse Reformatie. Zijn proefschrift handelt over de strijd tussen Erasmus en Luther over de vrije resp. onvrije wil van de mens.

Maar ook aspecten van veranderingen in het leven van late middeleeuwers en van reformatorische christenen heeft hij bestudeerd en over gepubliceerd (liturgie en kerkmuziek, beeldenstorm en nieuwe beeldtaal, celibaat en huwelijk, de eerste martelaren van de Reformatie [1523] en de reacties daarop, enz).

Verder heeft hij zich bezig gehouden met de zgn. katholieke hervorming en het Concilie van Trente en met de Luthers-Rooms-Katholieke dialooggesprekken en heeft hij zich grondig verdiept in de discussies rond Luther en de Joden.

 

Contact


Fam. J. Kieviet

Fam. J. Kieviet verzorgt beeldpresentaties over kerkhistorische personen voor jong en oud.

 

Thema’s

Historische personen, zoals:

 • Johannes Hus
 • Maarten Luther
 • Ulrich Zwingli
 • Johannes Calvijn
 • John Bunyan
 • Charles Haddon Spurgeon

Zie ook de folder

 

Website

Contact


Sieth Delhaas

Drs. Sieth Delhaas is cultuurhistorica en freelance journaliste.

Op haar website kunt u onderwerpen voor lezingen uitzoeken. Deze lezingen heeft zij eerder gehouden en zal zij ook actualiseren naar deze tijd.

 

Website

Contact


Drs. Els Kloek

Drs. Els Kloek is zelfstandig historica en initiator en co-auteur van het boek en het project 1001 vrouwen.

 

Thema’s

 •  1001 vrouwen, met speciale aandacht voor het aandeel van vrouwen in de geschiedenis van kerk en godsdienst in Nederland.

 

Contact


Mgr. Gerard J.N. de Korte

Mgr. Gerard J.N. de Korte is bisschop van het bisdom s-Hertogenbosch.

 

Thema’s

 • Toekomst van de Kerk
 • Toekomst van de oecumene
 • Verhouding Rome-Reformatie

 

Contact


Dr. Sake Stoppels

Dr. Sake Stoppels is Universitair docent Praktische Theologie (specialisaties: kerkopbouw en diaconiek) aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

 

Contact


Drs. Joanne Seldenrath

Drs. Joanne Seldenrath is theologe en bureauredacteur en werkt vanuit haar eigen bedrijf S+Taal als ZZP’er voor organisaties op het gebied van levensbeschouwing en vrouwenbeweging.

 

Thema’s

 • Stichtelijke poëzie en kerkliederen van vrouwelijke dichteressen uit de achttiende eeuw
 • De ontwikkelingen van de achttiende eeuw (fysicotheologie, verlichting, piëtisme en zendingsgenootschappen)

 

Contact


Ds. Gerrit de Fijter

Ds. Gerrit de Fijter is emeritus-predikant in de Protestantse Kerk in Nederland en oud-preses van de synode van de PKN.

 

Contact


Dr. Peter A. Verbaan

Dr. Peter A. Verbaan is predikant van de PKN-gemeente Oude Kerk te Ermelo en promoveerde in 2011 op het geweten bij Luther, Calvijn en in de rooms-katholieke traditie.

 

Thema’s

 • Luther en Bach
 • Het geweten: toen en nu

 

Contact


Dr. Heleen E. Zorgdrager

Dr. Heleen E. Zorgdrager is hoogleraar Systematische Theologie, met bijzondere opdracht voor Gender Studies aan de Protestants Theologische Universiteit in Amsterdam.

 

Thema’s

 • De geest van Luther in 1983/84: Protestanten als protestbeweging in de DDR (vanuit mijn ervaringen als student in het Wittenberger Predigerseminar, in het voormalig Augustijner klooster, in dat jaar)
 • Luther over huwelijk, seksualiteit, mannelijkheid, vrouwelijkheid

 

Contact


Dr. Wim Dekker

Dr. Wim Dekker is emeritus-predikant in de Protestantse Kerk in Nederland en was werkzaam bij de IZB.

 

Thema’s

 • Luther en de vrijheid van een christen.
 • Geloof en gehoorzaamheid in de Heidelbergse Catechismus en bij Bonhoeffer.
 • ‘Laat de dode Luther met rust’: Bonhoeffer’s preek op Hervormingsdag 1932
 • ‘Hervorm, herschep ook ons geslacht’: Kerk zijn in de eenentwintigste eeuw

 

Contact


Dr. Mirjam G.K. van Veen

Dr. Mirjam G.K. van Veen is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Onderwerpen zijn mogelijk op het gebied van de protestantse vrijdenkers, protestantse vluchtelingen, en op het gebied van de luthers-gereformeerde polemiek.

 

Contact


Drs. Lydia Vroegindeweij

Drs. Lydia Vroegindeweij is theologe en partner bij Uitgeversacademie BV.

 

Thema

 • Luther en troost bij sterven

 

Contact


Dr. Herman Speelman

Dr. Herman Speelman is lid van de vakgroep Early Modern Reformed Theology van de Theologische Universiteit Kampen en assistant-docent Oecumenica aan het Grootseminarie Bovendonk.

 

Thema’s

 • Het eerste Reformatiejubileum in 1527: Hoe de kerk overleefde onder leiding van Luther en Melanchthon
 • Melanchthon en Calvijn over een nieuwe protestantse boete en avondmaal spiritualiteit
 • Eucharistische vroomheid in late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd
 • Biechten bij Calvijn: Over het geheim van heilig communiceren
 • Calvijn en tucht: een zoektocht naar een nieuwe vorm van kerkzijn en christelijk leven
 • Calvijn en de eucharistie
 • Wekelijks communiceren: Calvijns motieven voor een frequente avondmaalsviering
 • Godsdienstige pluraliteit in de jaren zestig van de 16e eeuw

Het gaat om de volgende kernwoorden: Luther, Melanchthon, Calvijn, Chandieu, boete, biecht, getijden, liturgie, spiritualiteit, mystiek, eucharistie, het ontstaan van kerkelijke pluraliteit enz.

 

Contact


Drs. Jan Greven

Drs. Jan Greven is theoloog en was hoofdredacteur van het dagblad Trouw.

 

Thema

 • Hoe kijken we anno 2017 terug op 1517?

 

Contact


Dr. Hans Snoek

Dr. Hans Snoek is docent aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en onderzoeker aan de VU.

 

Thema

 • Veranderend geloof van protestanten

 

Contact


Mgr. Joris A.O.L. Vercammen

Mgr. Joris A.O.L. Vercammen is de Oud-Katholieke aartsbisschop van Utrecht.

 

Contact


Drs. Geert van Dartel

Drs. Geert van Dartel is secretaris van de Katholieke Vereniging voor Oecumene met standplaats ‘s-Hertogenbosch.

 

Thema

 • Van Conflict naar Gemeenschap – De Reformatie oecumenisch herdenken

 

Contact


Eddy Seesing

Eddy Seesing is initiator en fotograaf van het project Religie Nu – Spiritualiteit in Nederland.

 

Thema

 • Religies en beeldvorming: hoe media onze beeldvorming over verschillende religies beïnvloeden. Het project Religie nu heeft dit beeld willen nuanceren.

 

Contact


Dr. drs. Jurjen Zeilstra

Dr. drs. Jurjen Zeilstra is theoloog en historicus. Hij is predikant in Hilversum, Protestantse wijkgemeente Regenboogkerk.

 

Thema

 • De Reformatie in de context van de 16e eeuw en die van nu (mentaliteiten in verandering)

 

Contact


Dr. Cees van der Kooi

Dr. Cees van der Kooi is hoogleraar westerse systematische theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en directeur van het CERT.

 

Contact


Dr. Tjaard Barnard

Dr. Tjaard Barnard is predikant van de Remonstrantse Gemeente Rotterdam en rector en docent aan het Remonstrants Seminarium.

 

Contact


Dr. Martien Brinkman

Dr. Martien Brinkman is emeritus hoogleraar oecumenische/interculturele theologie aan de VU. Vanaf 2005 tot 2015 was hij directeur van het International Reformed Theological Institute (IRTI). Hij is tevens auteur van de bundel ‘A Reformed Voice in the Ecumenical Discussion’ (Studies in Reformed Theology, vol. 31), Leiden 2016.

 

Thema’s

 • De verhouding kerk-staat en kerk-koninkrijk
 • De gereformeerde benadering van levensheiliging

 

Contact


Ds. Kick Bras

Ds. Kick Bras is emeritus predikant van de Protestantse Kerk in Nederland en als onderzoeker gelieerd aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen.

 

Thema’s

 • Protestantse spiritualiteit
 • De invloed van mystiek op de reformatoren
 • Luther en meditatie

 

Contact


Dr. Andreas Wöhle

Dr. Andreas Wöhle is predikant van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam.

 

Thema’s

 • ‘Lutheranen, wat zijn dat eigenlijk voor beestjes’ (licht gehouden overzicht over Luther en
 • Lutheranen in NL en wereldwijd)
 • Luther en de wet
 • Luther en het Jodendom
 • Katharina van Bora – de ‘Lutherin’
 • Een Lutherse kijk op spiritualisme
 • De Lutherse Wereldfederatie
 • Symfonische oecumene – een Luthers perspectief

 

Contact


Dr. Erik A. de Boer

Dr. Erik A. de Boer is hoogleraar Kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland in Kampen.

 

Contact


Piet Hogendoorn

Piet Hogendoorn was docent geschiedenis en  maatschappijwetenschappen aan het Van Lodensteincollege in Amersfoort.

 

Thema

 • Katharina von Bora (1499-1552), de vrouw naast Luther

 

Contact


Drs. Christa Boerke

Drs. Christa Boerke is docent kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn.

 

Thema’s

 • Reformatie en rolmodel: vrouwen in de 16e eeuw
 • Vrouwen rond Calvijn
 • Katharina van Bora, Luthers echtgenote
 • Erasmus, christen-humanist tussen twee vuren
 • Luther en de vrijheid van een christen

 

Contact

 


Peter Siebe

Peter Siebe is kerkhistoricus, journalist en duurzaamheidscoach. Hij maakte tot februari 2016 als EO-radioverslaggever reportages over inspirerende gelovigen als Augustinus, Dietrich Bonhoeffer en Søren Kierkegaard.

 

Thema’s

 • Moderne Devotie: Geert Grote, de meest originele en actuele kerkvernieuwer van Nederlandse bodem en voorloper van Luther. Waarin een klein land groot kan zijn.
 • Moderne Devotie: Thomas à Kempis en zijn wereldwijde bestseller ‘Navolging van Christus’, eeuwenlang het meest gelezen boek na de Bijbel. Via Kierkegaard en Bonhoeffer inspireert hij tot op heden.
 • Gereformeerden tussen verdwijning en verstarring: de lessen van dramatische scheuringen in de 19e en 20e eeuw

 

Contact


Dr. Jan Dirk Wassenaar

Dr. Jan Dirk Wassenaar is predikant bij de Protestantse Kerk Nederland te Hellendoorn.

 

Thema

 • Calvijn, calvinisme en vreemdelingschap

 

Contact


Dr. G. den Hartogh

Dr. G. den Hartogh is predikant van de PKN wijkgemeente ‘De Ark’ Krimpen aan den IJssel en heeft in de periode 1996-1999 onderzoek gedaan naar en is gepromoveerd op het onderwerp ‘Providentia Dei’ (voorzienigheid Gods).

 

Thema’s

 • Voorzienigheid en wil van God: over de geschiedenis van een leerstuk. Generaties protestanten zijn groot geworden met de overbekende woorden uit de Heidelbergse Catechismus, nl. dat ons niets bij geval maar alles door de vaderlijke hand van God toekomt. Hiervoor baseert de schrijver van de HC zich o.a. op Matth. 10: 28. De vraag is echter in hoeverre dat schriftberoep terecht is. Hierover zijn boeiende dingen te zeggen.
 • De actualiteit van de belijdenisgeschriften. Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en Dordtse Leerregels: in hoeverre hebben deze geschriften uit de 16e en 17e eeuw ons heden ten dage nog iets te zeggen?
 • Ik geloof: karakter en zin van de drie geloofsbelijdenissen. De Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicaea-Constantinopel en de Geloofsbelijdenis van Athanasius: de eerste twee bekend, de derde nauwelijks. De vraag is: Op welke manier hebben deze geschriften uit de beginperiode van de christelijke Kerk voor de (post)-moderne mens nog betekenis?
 • ‘Nedergedaald ter helle’: over een vreemde invoeging. Een van de meest opzienbarende ingrepen in de Apostolische Geloofsbelijdenis werd in de 4e eeuw gedaan. Op een verder tamelijk onbekend gebleven synode die in 355 plaatsvond in het stadje Sirmium werden de drie woordjes toegevoegd die sindsdien nooit meer uit het Apostolicum verdwenen zijn. Waarom dit gebeurd is, is tot op de dag van vandaag niet duidelijk. Maar dat er veel over te zeggen valt, spreekt voor zich!
 • Onderwerpen in overleg. Met name op het gebied van kerkhistorisch en/of theologiehistorisch terrein is het ook mogelijk om in overleg onderwerpen vast te stellen.

 

Contact


Tanja Kootte

Drs. Tanja Kootte is J.G. van Oord Jzn. conservator voor het protestantisme van het Museum Catharijneconvent te Utrecht.

 

Thema’s

 • Het beeld van Luther in de kunst van de Lage Landen
 • Bijbelschilderkunst in de Gouden Eeuw
 • Bijbelse vrouwen in de kunst

 

Contact


Hendro Munsterman

Hendro Munsterman is katholiek theoloog (1972) en werkzaam aan de Université Catholique de Lyon (Katholieke Universiteit van Lyon), waar hij dogmatische theologie doceert en directeur is van een pastoraal-theologisch centrum. Munsterman is tevens lid van de Société Française d’Etudes Mariales en van de werkgroep Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord.

 

Thema’s

 • De reformatoren en Maria. Vijf eeuwen na het begin van de Reformatie is het interessant te herontdekken welke plaats de moeder van Christus in het denken en gelovig leven van de reformatoren Luther, Calvijn en Zwingli innam. Na de vraag beantwoord te hebben hoe dit zich verhield tot het mariaal en mariologisch denken van de rooms-katholieke traditie aan het eind van de middeleeuwen, stellen we ons de vraag in hoeverre hun denken voor ons richtingwijzend kan zijn.
 • Maria in de oecumenische dialoog. Maria was nooit de oorzaak van een kerkelijk schisma, en tegelijkertijd wordt zij terecht gezien als één van de moeilijkste problemen binnen de oecumenische dialoog. Waarom verschillen protestanten en katholieken zo sterk in hun denken over Maria? Hoe kunnen de recente oecumenische documenten over de ‘moeder van de Heer’ ons helpen haar haar juiste plaats in kerkelijk leven en theologie (terug) te geven?
 • De veranderende katholieke kijk op Luther. In de afgelopen decennia is de wijze waarop katholieke historici en theologen naar Luther kijken aanmerkelijk veranderd. Zo kan het komen dat kardinaal Willebrands namens de RK-Kerk Luther “een gezamenlijke vader in het geloof” noemt, en paus Benedictus XVI zegt dat “de vraag van Luther ons aller vraag moet worden”. Kan er sprake zijn van een “rehabilitatie” van de reformator uit Wittemberg?”

 

Contact

 

 


Arnold Huijgen

Prof. dr. Arnold Huijgen is hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

 

Thema

 • De flexibele Calvijn. Je weet wat je wilt en bent tegelijk flexibel. Die combinatie van beide eigenschappen waarderen veel mensen tegenwoordig. Maar hoe vind je het evenwicht? Hoe zorg je ervoor dat je stevig in je schoenen staat maar tegelijk niet star wordt? Hoe kun je flexibel zijn zonder met alle winden mee te waaien? Dat kan soms knap lastig zijn. Arnold Huijgen gaat na hoe Johannes Calvijn daarmee omging. Als iemand de naam heeft niet flexibel, ja zelfs star te zijn, dan is Calvijn dat wel. Toch vinden we in Calvijns denken ook flexibiliteit, bijvoorbeeld in zijn opvattingen dat God zich aan het begripsniveau van mensen aanpast. In deze lezing onderzoekt Arnold Huijgen in hoeverre flexibiliteit bij Calvijn voorkomt en hoe dat kan helpen bij vragen die er op mensen vandaag afkomen.

 

Contact

 

 


Sabine Hiebsch

Dr. Sabine Hiebsch is onderzoeker op de W.J. Kooiman-J.P. Boendermaker Lutheronderzoeksplaats aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Klik hier voor meer informatie over de Lutheronderzoeksplaats en hier voor meer informatie over dr. Sabine Hiebsch.

Dr. Hiebsch houdt lezingen over Martin Luther en zijn theologie en de doorwerking daarvan in de Nederlanden.  Afspraken over onderwerpen kunnen in overleg worden gemaakt.

 

Thema’s (voorbeelden)

 • Martin Luther en de Bijbel
 • Martin Luther en de heiligen
 • Luthers visie op vrouwen: enkele kanttekeningen
 • Luther en Calvijn: samen-op-weg?
 • De betekenis van de lutherse theologie binnen de Protestantse Kerkn in Nederland
 • Wat u beslist over Luther moet weten
 • Martin Luther en Philipp Melanchthon: collega’s? vrienden? tegenpolen?

 

Contact


Dr. W. Verboom

Dr. W. Verboom is emeritus hoogleraar in de Geschiedenis van het Gereformeerd Protestantisme.

 

Thema

 • De Heidelbergse Catechismus. Dr. Verboom verzorgt lezingen die te maken hebben met de Heidelbergse Catechismus, het belijdenisgeschrift dat in het jaar 2013 zijn 450-jarige jubileum viert. Inhouden uit zijn lezingen zijn: historische informatie over de Heidelbergse Catechismus; de Heidelbergse Catechismus als leerboek; de Heidelbergse Catechismus als specimen van gereformeerd belijden; de theologie van de Heidelbergse Catechismus. Deze lezingen zijn bedoeld voor kerkelijke en theologische belangstellenden.

 

Contact


Dr. P. de Vries

Dr. P. de Vries is docent bijbelse theologie en hermeneutiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam vanwege het Hersteld Hervormd Seminarium. Daarnaast is hij parttime predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente te Boven-Hardinxveld.

 

Thema

 • De rechtvaardiging door het geloof: een theologische en exegetische analyse. De spits van de lezing is de exegetische houdbaarheid van de reformatorische visie op de rechtvaardiging tegenover het zogenaamde nieuwe perspectief erop. De zienswijze van Augustinus en van de reformatie worden ontvouwd. Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van het nieuwe perspectief en met argumenten aangetoond dat het nieuwe perspectief wel waarheidselementen bevat, maar belangrijke momenten laat liggen. Deze momenten zijn niet alleen strikt theologisch, maar ook pastoraal van groot belang.

 

Contact


Henk Folmer

Henk Folmer heeft jarenlang een intensieve literatuurstudie gedaan naar zowel de maatschappelijke ontwikkelingen die het proces van reformeren in de 16e eeuw hebben versterkt, alsook naar de wederzijdse beïnvloeding van Reformatie en maatschappij in de periode van eind 16e eeuw tot en met de 20e eeuw.

 

Thema

 • De Reformatie, toen en nu. In de lezing komen aan bod de verschillende factoren die het proces van reformeren in de 16e eeuw hebben versterkt: kerkelijke , politieke, economische, sociale, culturele, historische, militaire, zakelijke factoren, machtsfactoren etc. Verder komt aan de orde welke maatschappelijke belangengroepen, naast de calvinisten, er belang bij hadden dat de macht van de roomse kerk wegviel. En tenslotte: welke invloed had de Reformatie na 1581 op genoemde maatschappelijke factoren en ontwikkelingen? En wat zijn de consequenties voor hiervan voor vandaag?

 

Contact


Simon Kadijk

Simon Kadijk heeft theologie gestudeerd in Kampen (PKN) en in Apeldoorn (TUA) en is thans directeur van Donatus Verzekeringen, dé kerken- en monumentenverzekeraar in Nederland.

 

Thema’s

 • Bijbelvertalen is keuzes maken. Bijbel en taal hebben veel met elkaar te maken. Dat was al zo in de tijd van de Reformatie. Velen, waaronder de Israëlische linquïste Hanna Haustein, hebben ontdekt dat de Reformatie en Bijbelvertalingen grote invloed hebben uitgeoefend op het ontstaan van moderne talen. Hoe zit dat met de Bijbelvertalingen die wij tegenwoordig gebruiken? Hoe beoordeel je of een Bijbelvertaling goed is? Hoe komt het dat woorden van betekenis veranderen? Waarom gebruikt de NBV toch moeilijke woorden? Waarom is het onderscheid tussen tekstkenmerken en taalkenmerken van een taal belangrijk? Waarom kun je niet letterlijk vertalen? Op deze vragen hoopt Simon Kadijk samen met u een antwoord te vinden.
 • De betekenis van de Bijbel.

 

Contact


Dr. J. Kronenburg

Dr. J. Kronenburg is emeritus predikant van de Nederlands Hervormde Kerk, gepromoveerd op een dissertatie over het bisschopsambt in een reformatorische Kerk, jarenlang adviserend bestuurslid van de Katholieke Vereniging voor Oecumene en samen met dr. R. de Reuver redactor van de bundel ‘Wij zijn ook katholiek’ (Heerenveen 2007). Hij is een van de oprichters van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit, dat in 2012 het Katholiek Appel publiceerde.

 

Thema’s

 • Een protestantse bisschop? In deze lezing wordt betoogd dat er goede argumenten voor het bisschopsambt zijn aan te voeren (pastoraal, ecclesiologisch, oecumenisch en missionair), zo zelfs, dat de PKN er goed aan zou doen dit ambt in te voeren – maar dan wel in zijn vroeg-christelijke gestalte.
 • Roomsen en protestanten: word toch katholiek! Katholiek zijn betekent dat zowel rooms-katholieken als protestanten opgenomen zijn in het wereldwijde web van gelovigen ‘van alle tijden en alle plaatsen’. Helaas ontbreek er in beide geloofstradities nogal wat aan dit brede besef van katholiciteit. Het wordt tijd dat zowel protestanten als rooms-katholieken katholiek leren geloven en denken.

 

Contact

 


Dr. Patrick Nullens

Patrick Nullens is hoogleraar Systematische Theologie en Ethiek aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven. Naast hoogleraar is hij rector van deze faculteit. Tevens is hij medestichter van het Institute of Leadership and Ethics dat vooral werkzaam is onder zakenmensen, politici en beleidsmakers in de omgeving van Brussel. Naast zijn academische werkzaamheden is Patrick Nullens een veel gevraagde spreker op conferenties, mannendagen en in kerken.

De lezingen van Patrick Nullens zijn theologisch van aard. De doelgroep zijn duidelijk volwassenen en gelovigen. Het niveau kan worden aangepast aan de doelgroep. De korte omschrijvingen moet aangeven of het thema aansluit bij de interesses van de doelgroep. Bij alle lezingen wordt beperkt gebruik gemaakt van multimedia (PowerPoint). Er wordt steeds naar een publicatie verwezen die de geïnteresseerde meer inzicht kan geven in de materie.  

 

Thema’s

 • De Bijbel als bron van ethische vernieuwing. Deze lezing is gebaseerd op Patrick Nullens’ publicatie: Verlangen naar het goede, bouwstenen voor een christelijke ethiek, Boekencentrum, 2006 – hoofdstuk 10, 11.
 • Evangelicalisme en de Europese reformatie. Deze lezing is gebaseerd op Patrick Nullens’ betrokkenheid bij het Evangelisch Documentatie Centrum in België en zijn rol als rector aan de Evangelische Theologische Faculteit. Verder wordt er in de nabije toekomst een artikel met dit onderwerp gepubliceerd in het Tijdschrift voor Theologie
 • Kerkelijke verdeeldheid en de oecumene van het hart. Deze lezing is gebaseerd op een gepubliceerd artikel: ‘Een katholieke gezindheid: de houding van John Wesley tegenover de Roomsen als model voor een evangelische dialoog.’ in Soteria 25.3 – 2008.
 • Leiden als Christus, is dat mogelijk? Deze lezing is gebaseerd op Patrick Nullens’ activiteiten in het Institute of Leadership and Ethics. Als publicatie verwijst Nullens naar ‘Het drievoudige ambt van Christus en geestelijk leiderschap in vrije kerken’ in P. Boersema, J. Hoek e.a. (ed.). Gezag in Beweging, 2009.
 • Dietrich Bonhoeffer en Christeljik leiderschap in de samenleving. Deze lezing is gebaseerd op Patrick Nullens’ activiteiten in het Institute of Leadership and Ethics. Als publicatie verwijst hij naar: ‘Three theological paradigms for bridging the gap.’ in Johan Hegeman, Henk Jochemsen (eds.), Bridging the Gap: Connecting Christian faith and professional practice in a pluralistic society. Dordt College Press, 2010.

 

Contact


Dr. Bernhard Reitsma

Dr. Bernhard Reitsma is bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar hij zich bezighoudt met de kerk in de context van de islam; verder is hij docent missiologie en projectleider centrum islam en multi-culturaliteit aan de CHE. Hij studeerde theologie in Kampen, Apeldoorn en Utrecht,promoveerde op een Bijbelstheologische studie (‘Geest en schepping’) aan de Universiteit Leiden bij Prof. Dr. A. van de Beek, werkte ruim 7 jaar in het Midden Oosten, in Libanon, als docent aan de NEST en het Baptisten seminarie, en als stafwerker voor IFES. Reitsma is getrouwd en heeft vier kinderen.

 

Thema’s

 • Luther, de islam en het christendom: lessen voor de 21e eeuw?
 • De kerk als macht of minderheid. De strijd van de reformatie en het heden
 • De reformatie en het welvaartsevangelie: De kerk als lijdende kerk
 • De islam als uitdaging aan de reformatie?
 • Islamitisch extremisme en het Oude Testament; wat is de vrucht van de reformatorische herontdekking van de schrift?
 • Arabische christenen, Israel en de God van de reformatie

 

Contact


Rabbijn Lody B. van de Kamp

Rabbijn Lody B. van de Kamp (BEd.) publiceert in de landelijke media over Jodendom en Israel in het algemeen en over de verhouding Christendom en Jodendom in het bijzonder. Hij geeft lezingen en colleges, ook binnen het Protestants-christelijk en Reformatorisch onderwijs.

 

Thema’s

 • Jodendom, midden in de reformatie. De relatie tussen de oude Rooms-katholieke kerk en de Europees Joodse gemeenschap van voor de reformatie is eeuwenlang een heel moeizame geweest. Sinds het Christendom van Luther, Calvijn en andere hervormers is daar veel in veranderd. Dit, ondanks dat de houding van de vroegere hervormers nog duidelijk beïnvloed werd door de houding van de kerk tegenover de Joden. Vijf eeuwen later, in ieder geval in dit deel van Europa, plukken wij dan ook de vruchten van de reformatie. En ook de Katholieke kerk blijkt hier in te volgen. In dit opzicht kent de reformatie voor de Joodse gemeenschap haar zegeningen. Zegeningen vol met verassingen. Dit ondanks dat het met sommigen segmenten van het reformatorisch christendom een spannende maar niet minder uitdagende zoektocht blijkt. Deze lezing van rabbijn van de Kamp kent zowel historische als theologische aspecten welke beiden aan bod kunnen komen.

 

Contact

 


Dr. Anne Jaap van den Berg

Dr. Anne Jaap van den Berg is kerkhistoricus. Sinds 1999 is hij bibliothecaris van het Nederlands Bijbelgenootschap.

 

Thema

 • Bijbelvertalen door de eeuwen heen. Op het gebied van bijbelvertalen in de volkstaal heeft de Reformatie een belangrijke rol gespeeld. In 1522 verscheen van de hand van Luther het Nieuwe Testament in het Duits, dat een grote indruk maakte. Men had het gevoel alsof men nu het Nieuwe Testament las, zoals dat ook voor de apostelen geklonken moest hebben. Onder Luthers invloed verschenen er ook nieuwe vertalingen in de Nederlanden. Sinds er in Nederland bijbelvertalingen verschenen, zijn er vele nieuwe gemaakt, waarvan slechts enkele in brede kring zijn geaccepteerd en gebruikt. Naast de zeer bekende vertalingen verschenen er in de voorafgaande eeuwen vele andere, die, hoewel minder succesvol, dikwijls in kwalitatief opzicht niet voor de hier genoemde onderdeden. De lezing geeft in grote lijnen een overzicht van de geschiedenis van bijbelvertalen in Nederland. Duidelijk komt naar voren dat er telkens behoefte was de bijbel in verstaanbaar Nederlands te kunnen lezen. Het één en ander wordt toegelicht door een groot aantal illustraties.

 

Contact

 

 


Dr. Frank van der Pol

Frank van der Pol was hoogleraar Kerkgeschiedenis en Symboliek aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Kampen.

 

Thema’s

 • Melanchthon, portret van een bruggenbouwer
 • Melanchthon en spiritualiteit
 • (Post)Moderne Devotie
 • Luther en onze zoektocht naar zingeving

 

Contact


Dr. Wim van Vlastuin

Dr. Wim van Vlastuin, hoogleraar theologie en spiritualiteit van het gereformeerd protestantisme aan de VU en rector van het Hersteld Hervormd Seminarie. Hij verricht momenteel onderzoek naar christelijke spiritualiteit.

 

Thema’s

 • Christelijke spiritualiteit
 • Gemeenschap met Christus
 • De theologie van Jonathan Edwards
 • De theologie van Calvijn
 • De geknechte wil bij Luther

 

Contact


Dr. Harm Veldman

Dr. Harm Veldman (Zuidhorn, Groningen) is oud-docent geschiedenis en kerkhistoricus en publiceert regelmatig in de christelijke pers.

 

Thema’s

 • Reformatiegeschiedenis Stad en Lande van Groningen
 • Biografische schetsen van alle ‘grote’ en ‘minder grote’ reformatoren in de Nederlanden en West-Europa
 • Zwingli

 

Contact

 


Dr. Peter-Ben Smit

Dr. Peter-Ben Smit (1979) is als universitair docent Nieuwe Testament verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en bekleedt de bijzondere leerstoel voor “Oude katholieke kerkstructuren” vanwege de St. Oud-Katholiek Seminarie aan de Universiteit Utrecht. Hij is priester en assisteert in de Oud-Katholiek parochie Amsterdam. Hij is gepromoveerd in de nieuwtestamentische wetenschap, gehabiliteerd in de kerkgeschiedenis en nogmaals gepromoveerd in de Anglicaanse theologie. Hij is beschikbaar als spreker over (onder meer) de volgende onderwerpen die een nauwe relatie hebben tot zijn lopende onderzoek.

 

Thema’s

 • Meer dan “het” avondmaal: maaltijden, gemeenschap, en theologie in het Nieuwe Testament
 • Traditie in het oecumenisch gesprek
 • Canoniek en oecumenisch bijbellezen

 

Contact


Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren