Boeken over de Dordtse Synode bij De Roo

Geplaatst: 17 december 2018

Naar overzicht

Boekhandel en Antiquariaat De Roo biedt een breed assortiment aan boeken over de Dordtse Synode en aanverwante onderwerpen.

XII Gezigten der Stad Dordrecht, door J.H. van der Heijden en J. Rutten. Dordrecht: F. Böger, 1856. Prijs: € 650,00. Meer

Acta Ofte Handelinghen des Nationalen Synodi. Inden name onses Heeren Jesu Christi. Ghehouden door authoriteyt der Hoogh. Mogh. Heeren Staten Generael des Vereenichden Nederlandts tot Dordrecht, Anno 1618-1619. Hier comen oock by de volle Oordeelen vande vijf Artijckelen. Dordrecht: Isaack Jansz. Canin, 1621. Prijs: €500. Meer / Prijs: €600,00. Meer / Prijs: € 300,00. Meer

Gesigt vande seer oude en beroemde stad Dordrecht geleegen in Hollandt te sien by de Vuyl Poort. / La très ancienne et fameuse ville de Dordrecht en Hollande vue du còte de la porte nommée de Vuyl Poort. Gravure. Amsterdam: Leonard Schenk (naar Abraham Rademaker). Rond 1720. Prijs: € 3.950,00. Meer

Ghemeyne ende Klare Onderwijsinghe der Christelijcker Leere, aengaende principalijc de Goddelijcke Voorsienicheydt ende Predestinatie, ghemaect by forme van Tsamensprekinghe. Overghezet vvt de Fransoische tale in onse Nederlandtsche Sprake, door Andream Trochopaeam, door: Pierre Viret. Rotterdam: Jan van Waesberghe, 1597. Prijs: € 1.950,00. Meer

Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog: Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden. Dordrecht: Jacob en Pieter Keur, en te Amsterdam: Pieter Rotterdam en Pieter Rotterdam Jr. Prijs: € 9.750,00. Meer

Biblia, Dat is: De gantsche H. Schrifture, Vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh Mog. Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht, inde Iaren 1618. ende 1619. Uyt de by-gevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de ghelyck luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. En door ordre der Kerken van Druckfouten verbetert. Haarlem: Jacob Albertsz. van Beverwyck en te Amsterdam: Gysbert de Groot, 1687. Prijs: € 6.500,00. Meer

Biblia: Dat is, De gantsche heylighe Schrift, grondelijck ende trouwelijck verduytschet: Met verclaringe duysterer Woorden, Redenen ende Spreucken, ende verscheyden Lectien, die in andere loflijcke Ouersettinghen gheuonden, ende hier aen de cant toeghesettet zijn. Deux-Aes Bijbel. Dordrecht, 1581. Prijs: € 7.500,00. Meer

Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Dordrecht, 1686. Prijs: € 3.750,00. Meer

Biblia. Dat is, De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last vande Hoog-Moog: Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederl: en Volgens ’t Besluyt vande Sinode Nationael gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Dordrecht, 1699. Prijs: € 3.500,00. Meer

Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh Mog: Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Dordrecht, 1700. Prijs € 1.000,00. Meer

Monster Vande Nederlantsche Verschille(n) Ofte Belydenisse der Gheeformeerde Kercken in Nederlant. Al waer onder elcken Artijckel bygevoecht zijn De Verschillende Artyckelen Inde welcke hedendaechs sommighe Leeraers der Nederlantsche Kercken, vande aengenome Leere schijnen te wijcke. Festus Hommius. Leyden, 1618. Prijs: € 300,00. Meer

De Kracht der Godsaligheyt, Dat is, De Leere der waerheyt die nae de Godsaligheydt is, Uyt den woorde Gods verklaert, bevestight, ende tot de ongeveynsde Practijcke der Godsaligheydt gerichtet. Jacobus Trigland. Amsterdam, 1631. Prijs: € 300,00. Meer

Catechesis Racoviensis, seu Liber Socinianorum Primarius, ad fidem editionis anno MDCIX. Recensuit, Socinianam Vero Impietatem et hoc libro traditam et a recentioribus assutam accurate profligavit. Georg Ludwig Oeder. Frankfurt/Leipzig, 1739. Prijs: € 400,00. Meer

Sphinx Theologico-Philosophica, Ofte de Schriftuerlijcke ende Philosophische Tijt-korter: zijnde als een Uvet-steen des Deuchts, Om de Edele ende Treffelijcke Verstanden in Vvijsheyt te scherpen, ende in alle eerlijcke Vvetenschappen vermaeckelijcken te oeffenenn. Willem Baudartius. Amsterdam, 1612/1609. Prijs: € 950,00. Meer

Brieven van verscheyde Vermaerde en Geleerde Mannen deser eeuwe: Voornamelijk van Jacobus Arminius, J. Uytenbogaert, Hugo de Groot, S. Episcopius, N. Grevinchovius, C. Niëllius, &c. Waer... Amsterdam, 1662. Prijs: € 850,00. Meer

De Leere der Gereformeerde Kerken van de Vrye Nederlanden, Begrepen in derselver Geloofsbelydenisse… Balthasar Bekker. Amsterdam, 1696. Prijs: € 450,00. Meer

Kerkelijk Dordrecht, eene bijdrage tot de geschiedenis der vaderlandsche hervormde kerk, sedert het jaar 1572. Met Fac-similés (2 delen). G.D.J Schotel. Utrecht, 1845. Prijs: € 100,00. Meer

Classicale Acta 1573-1620 (3 delen). Particuliere synode Zuid-Holland. I: Classis Dordrecht 1573-1600. II: Classis Dordrecht 1601-1620, Classis Breda 1616-1620. III: Classis Rotterdam en Schieland 1580-1620. J.P.A. van Dooren e.a. ‘S-Gravenhage, 1980/1991. Prijs: € 75,00. Meer

Verklaring van de Catechismus der christelijke religie. Exegemata over den catechismum onser kercken. Set 2 Delen. H. Bastingius. Prijs: € 95,00. Meer

Belijdenis des Geloofs der Gereformeerde Kerken in Nederland, Overgezien in de Nationale Synode te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. S. van Velzen.’s-Gravenhage, 1895. Prijs: € 65,00. Meer

Geschiedenis der Nationale Synode in 1618 en 1619 gehouden te Dordrecht in hare voorgeschiedenis, handelingen en gevolgen (2 delen in 1 band). B. Glasius. Leiden, 1860. Prijs: € 75,00. Meer

Acta of handelingen der Nationale Synode, in de naam van onze Heere Jezus Christus. Gehouden door autoriteit der Hoogmogende Heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. J.H. Donner e.a. Houten, 1987. Prijs: € 45,00. Meer

Das Kirchenverfassungsrecht der niederländischen Reformierten bis zum Beginne der Dordrechter Nationalsynode von 1618/19. Hermann Edler von Hoffmann. Leipzig, 1902. Prijs: € 25,00. Meer

Kerkelijk handboekje, Zijnde een kort uittreksel, van de voornaamste acten der Natonale en provintiale Synoden, betrekkelijk de zuiverheid der Leere, rust der Kerke, enz…. Kampen, 1861. Prijs: € 25,00. Meer

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Naam E-mail

* Vul a.u.b. de getoonde veiligheidscode in:

Kies welke nieuwsbrief u wilt ontvangen:Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren